::::Download รายละเอียดและใบสมัคร:::::

 
   
 


นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความประสงค์จะสมัครโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสธิราสฯ สยามบรมราชกุมาร ปี 2557
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุนดังกล่าว จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน)

 
 

คุณสมบัติ

 1. มีผลการเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีความประพฤติดี
 3. มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. มีฐานะยากจน มีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

นักเรียนที่สนใจต้องการสมัคร ติดต่อได้ที่งานแนะแนว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557

 
 


นักเรียนที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
www.studentloan.or.th

 
 

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเลยพิทยาคม
 2. ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
 3. ความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ของ กยศ. http://www.studentloan.or.th
 2. ขอรหัสผ่าน (นักเรียนกำหนดเอง)
 3. ยื่นแบบคำร้องขอกู้ยืมทางอินเตอร์เน็ต
 4. ติดต่อฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเลยพิทยาคม
 
 


วันที่ 31 มีนาคม 2557
นางสาวสุนทร จันทะวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
พร้อมด้วยนางณิชารีย์ ชมเชย, นางสาวสุนทรีย์ ศิริสวัสดิ์, นางสาวรจนา ไชยศรีฮาด
และนางสาวรัชฎาพร์ เชียงทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนเลยพิทยาคม
เข้าร่วมเทิดพระเกียรติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

[ภาพกิจกรรม]

 
   
 

[แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ][แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์]

[แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน][แผนการเรียนศิลปะ]

[ประเภทเงื่อนไขพิเศษ][ประเภทนักเรียนที่มีคุณความดี]

 
 

ชุดอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
สมุด ราคาชุดละ 210 บาท, กระเป๋านักเรียน ใบละ 230 บาท, ชุดพลศึกษา ชุดละ 300 บาท

ชุดอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
สมุด ราคาชุดละ 230 บาท, กระเป๋านักเรียน ใบละ 230 บาท, ชุดพลศึกษา ชุดละ 300 บาท

 
   
 

[ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป][ลำดับสำรอง]

[นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ][ลำดับสำรอง]

[ประเภทเงื่อนไขพิเศษ]

[ภาพบรรยากาศการประกาศผลสอบ]

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคมขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
[ภาพชุดที่1][ ภาพชุดที่2 ][ภาพชุดที่3]

 
   
  =>ดาวน์โหลดตารางอบรม<=
=>ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง<=
 
   
 

งานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอความร่วมมือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บันทึกข้อมูลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเก็บเป็นสถิติและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

=>บันทึกข้อมูลคลิกที่นี่<=

 
   
   
   
  => สถิติการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 <=  
  => ภาพการรับสมัครนักเรียน <=  
   
  นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมได้รับโล่ ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
จาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมโลตัส กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มีนาคม 2557
 
   
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับ น.ส.ประภาพร พลดงนอก
น.ส.สโรบล มนตรีรักษ์และ น.ส.ศุภาพิชญ์ แก้วยาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับประเทศ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนในรายการต่างๆ

 
 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับนานาชาติ

 
 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายบริพัตร เพียงพานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ รับการประเมิน
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ ประเภทนักเรียน
| ภาพกิจกรรม |