วันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม แสดงความยินดีและต้อนรับ
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คนใหม่

 
   
   
   
 

วันที่ 8 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์
| ภาพกิจกรรม |

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
"เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-11
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2557 ณ วัดศรีชัยวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
| ภาพกิจกรรม |

 
 

วันที่ 4 กันยายน 2557 ศิษย์เก่าโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีเลย รุ่น พ.ศ. 2500
โดยการนำของนายแพทย์สมบัติ แสนทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
กิจกรรมดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และมอบทุนรางวัลให้กับครูที่ทำคุณประโยชน์
กับโรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ทำความดีตามโครงการของหายได้คืน โดยนักเรียนดังกล่าวเก็บสร้อยแขนทองคำ จำนวน 1 เส้น
คืนให้กับเจ้าของ คือ คุณครูรจนา ไชยศรีฮาด
| ภาพกิจกรรม |