วันที่ 8 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์
| ภาพกิจกรรม |

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
"เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-11
เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2557 ณ วัดศรีชัยวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
| ภาพกิจกรรม |

 
 

วันที่ 4 กันยายน 2557 ศิษย์เก่าโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีเลย รุ่น พ.ศ. 2500
โดยการนำของนายแพทย์สมบัติ แสนทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
กิจกรรมดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และมอบทุนรางวัลให้กับครูที่ทำคุณประโยชน์
กับโรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ทำความดีตามโครงการของหายได้คืน โดยนักเรียนดังกล่าวเก็บสร้อยแขนทองคำ จำนวน 1 เส้น
คืนให้กับเจ้าของ คือ คุณครูรจนา ไชยศรีฮาด
| ภาพกิจกรรม |

 
   
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
"12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดมหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนเก่ง ครั้งที่ 10
"รักการอ่าน อาเซียนศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่แและครูแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557
| ภาพกิจกรรม |

 
 

วัันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557

 
 

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(The Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับทุนจากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย เพื่อไปศึกษาต่อด้านการสอน
ภาษาจีน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ น.ส.นลพรรณ พันน้อย และ
น.ส.วริสรา แสวงศรี เรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติปักกิ่ง และ น.ส. หทัยรัตน์ พะนิรัมย ์
เรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเซียะเหมิน โดยทุนดังกล่าวนักเรียน
จะได้รับสิทธิ์ เรียนฟรี ที่พักฟรี และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้

 
   
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6