ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่2)
ตรวจสอบผลการเรียนรายภาค                      ผลการเรียนสะสม
**** ใช้รหัสนักเรียน 5 หลักเป็น "หมายเลขประจำตัว" และใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด เป็นรหัสผ่าน เช่น 08/09/2540 ****

http://www.moe.go.th/moe/th/home/http://www.sesao19.go.th/http://www.ksp.or.th/ksp2013/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/car1

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg
เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 683 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 150 รายการ ดูเพิ่มเติม »