วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
"12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

 
 

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(The Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) วันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับทุนจากสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย เพื่อไปศึกษาต่อด้านการสอน
ภาษาจีน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ น.ส.นลพรรณ พันน้อย และ
น.ส.วริสรา แสวงศรี เรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติปักกิ่ง และ น.ส. หทัยรัตน์ พะนิรัมย ์
เรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเซียะเหมิน โดยทุนดังกล่าวนักเรียน
จะได้รับสิทธิ์ เรียนฟรี ที่พักฟรี และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้

 
 

การแนะแนวการศึกษาต่อ โดยนายปิยวัฒน์ ไป่ทาฟอง อาชีพ นักบิน มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
คือ นักเรียนระดับชั้น ม.2 - ม.6 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ เวลา 14.30 น. - 16.00 น.

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายจิรายุ มงคลชัย และนายเจษฎา คำสิทธิ์ แนะแนวการศึกษาต่อ
ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 
 

 
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะครูอาจารย์ แสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ดังรายการต่อไปนี้
1. รายการบิ๊กกิมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-13 กรกฎาคม 2557 ได้รับรางวัลชนพเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ผู้ควบคุมทีม อ.วัชรินทร์ ยุทธมานพ, อ.ธีรวัชร์ สุรินทร์,
นายอดิศักดิ์ อารมณ์เสรี
2. รายการออมสิน (ฟุตซอล) แข่งขันวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันที่จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ที่จ.อุดรธานี ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ผู้ควบคุมทีม อ.วัชรินทร์ ยุทธมานพ, อ.ธีรวัชร์ สุรินทร์,
นายอดิศักดิ์ อารมณ์เสรี
3. รายการ KFC แข่งขันวันที่ 19-20 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคม 2557 เพื่อคัดเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบภาคที่จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ที่จ.นครราสีมา ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ผู้ควบคุมทีม อ.วัชรินทร์ ยุทธมานพ, อ.ธีรวัชร์ สุรินทร์,
นายกฤษฎา ชมชัย, นายวุฒิพงษ์ ฝั้นสิม
| ภาพกิจกรรม |

 
   
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะครู ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
โครงการ AFS ครูช่วยสอน TA (teacher Assistant ) จากประเทศ Germany
นางสาว ว่าน Ms.Fabienne Gleissner เป็นเวลา 1 ปี

AFS Sending program นางสาวชญานิศ เจนร่วมจิต เดินทางไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา 1 ปี

YFU Program
นางสาวสิริยากร พลดงนอก
นางสาวศุภิสรา จันทะไชยา
นางสาวกนกภรณ์ พานิชย์
เดินทางไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา 1 ปี
นางสาวสิริณัฐชา จาง เดินทางไป
ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมณี
เป็นเวลา 1 ปี
AYC program นายทรงชัย เจริญคุณ เดินทางไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวลา 1 ปี 
 

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้แก่ นายวีระ โพธิ์ทอง, นางวนิดา น้อยมะลิวัน และนางมยุรี สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มอบข้อสอบตามแนวทางของ PISA

 
 

โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
และจัดนิทรรศการในหัวข้อ "Amazing E-San" ในกิจกรรม The 7th Northeastern EP/MEP
Open House สำหรับโรงเรียน ในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557
| ภาพกิจกรรม |

 

 

 

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์และท ัศนศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SM
ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2557 อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
| ภาพกิจกรรม |

 
 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน L.P.K. ฟุตซอล ประจำปี 2557 จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน
ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเลยพิทยาคม
| ภาพกิจกรรม |

 
 

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นายชิษณุพงศ์ ชัยตรัยภพ ม.5/4 ชื่อเล่นชื่อ เฟิร์ส ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557

 
   
 

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU Ms.Terhi Annika จากปรเทศฟินแลนด์
วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ 1 ปี จากประเทศฟินแลนด์ Finland
Ms.Terhi Annika PELTONEN หรือชื่อไทยว่า น.ส.อารียา พลดงนอก
พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ คุณพ่อครรชิต-คุณแม่นิตยา พลดงนอก อ.เมือง จ.เลย
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ 1 ปี จากประเทศอิตาลี Italy Mr.SergioPuscedduหรือ
ชื่อไทยว่า มิตร ม้าทองพักอยุ่กับครอบครัวอุปถัมภ์ คุณพ่อสมชาย ม้าทอง - คุณแม่ธิติมา โกมาสถิตย์
อ.เมือง จ.เลยและAFS Returnee from USA ได้แก่ นางสาวทิฆัมพร คำดอกรับ ม.5/11
และนางสาวชวิศา อินใย ม.6/10

 
   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 

วงสุนทราภิรมย์ วงดนตรีไทย โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
สมโภชพระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

 
 

โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับครูชาวต่างประเทศ Ms.Zhang Kun, Ms.Zheng Xin,
Ms.Rachel Pascual และ Ms.Jean Louise B.Culas-Tuazon
ซึ่งจะมาปฏิบิติการสอนที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
| ภาพกิจกรรม |

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ดังคำขวัญ "ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วม" โดยในกิจกรรมดังกล่าว
มีการกล่าวถึงประวัติวันสิ่งแวดล้อม การแสดงละครสั้นรณรงค์สิ่งแวดล้อม การสาธิตปัญหาสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบและการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
| ภาพกิจกรรม |

 
 

การปฐิมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม (Orientation Day 2014) ของนักเรียนโครงการ
English Program ชั้น ม.1 - 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ในหัวข้อ "วัยรุ่นกับเทคโนโลยี และการฝึกปฎิบัติ
สมาธิเพื่อการเรียนรู้ รู้รักสามัคคี เราน้องพี่ชาวเลยพิทยาคม" ในวันเสาร์ที่ 31พฤษภาคม 2557
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเลยพิทยาคม
| ภาพกิจกรรม |