แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
         แจ้งคุณครูที่ดูแลโครงการต่างๆ สามารถส่งโครงการประจำปีการศึกษา 2565
 
ส่งภายในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 สามารถส่งได้ที่ห้องนโยบายและแผนงาน หรือกล่องรับโครงการ 2565 ที่ห้องธุรการ
สิ่งที่ต้องนำส่ง 
  1. โครงการ ประจำปี 2565
  2. เครื่องมือวัดผลประเมินผลโครงการ (แนบมากับโครงการ)
  3. แบบบัญชีสรุปรายละเอียดแผนฯ ประจำปี 2565
  4. บัญชีสรุปงบฝ่าย (สำหรับฝ่าย 4 ฝ่าย)
  5. รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบโครงการ ประจำปี 2565
  6. แบบรายงานผลกิจกรรม ประจำปี 2564
  7. แบบสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนฯ ประจำปี 2564
Ĉ
ณัฐพร สิงห์มณี,
21 มี.ค. 2565 03:26
ĉ
ณัฐพร สิงห์มณี,
14 มี.ค. 2565 04:29
ĉ
ณัฐพร สิงห์มณี,
15 มี.ค. 2565 07:45
Comments