เป้าประสงค์ (Goals )

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
5. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ