กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะและความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
Comments