สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ช่อชัยพฤกษ์กับคบเพลิง
คณสฺส สามคฺคี สุขา

1. คบเพลิง  เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่ส่องนำทาง เพื่อให้การศึกษาก้าวรุดหน้าด้วยความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง
2. ช่อชัยพฤกษ์ เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความปรองดอง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะนำเยาวชนให้เป็นผู้มีความพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

คติพจน์ประจำโรงเรียน
คณสฺส สามคฺคี สุขา    “ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นสุข”  (Harmony brings happiness)

อักษรย่อของโรงเรียน
ล.พ.ค.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นจามจุรี

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน-ชมพู  เป็นสัญลักษณ์เตือนใจนักเรียนและครู-อาจารย์ของโรงเรียน ให้รำลึกถึงโรงเรียนเดิมที่รวมกันมาเป็นโรงเรียนเลยพิทยาค

สีน้ำเงิน  เป็นสีประจำโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย
                                                                     สีชมพู  เป็นสีประจำโรงเรียนสตรีเลย