ทิศทางของโรงเรียนเลยพิทยาคม

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ปรัชญา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
1.วิสัยทัศน์ (Vision) ปีการศึกษา 2560 - 2563
โรงเรียนเลยพิทยาคม สร้างคนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพ ภายในปี 2563

2.พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.เป้าประสงค์ (Goals )
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
5. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ

4.กลยุทธ์ (Strategy)
1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.พัฒนานักเรียนมีทักษะและความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4.บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

5.ปรัชญา (School Philosophies)
   “เป็นคนดี มีปัญญา ก้าวหน้าสู่สากล”
   “High Moral, Intelligence and Global Competitiveness

6.เอกลักษณ์ (School Uniqueness)     
   “เป็นเลิศทางวิชาการ”

7.อัตลักษณ์ (Identity)    
   “สุภาพนอบน้อม”

8 ค่านิยม (Value)
   มุ่งความสำเร็จ เสียสละเพื่อส่วนรวม
    มุ่งความสำเร็จ : Aim for success
    เสียสละเพื่อส่วนรวม : Sacrifice for pubic

9.วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

   “เป้าหมายร่วมกัน ทำงานเป็นทีม สู่ความเป็นเลิศ
    เป้าหมายร่วมกัน : Common Goal
    ทำงานเป็นทีม : Teamwork (Cooperation)
    สู่ความเป็นเลิศ : To be excellent

10.สมรรถนะสำคัญ (Core Competency)
1)การพัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน   
2)การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ    
3)บริการสังคม

 

 

Comments