ทิศทางของโรงเรียนเลยพิทยาคม

วิสัยทัศน์โรงเรียนเลยพิทยาคม


วิสัยทัศน์ (Vision)  

      โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นผู้นำด้านคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

          ด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ภายในปี 2567


พันธกิจ (Mission)  

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะผู้เรียน

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพตามฐานสมรรถนะ และมีคุณธรรม

    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

    และทักษะการสื่อสารภาษาสากล

4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ

   เรียนรู้

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

6. ส่งเสริมความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


เป้าประสงค์ (Goal) 

  1. หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามฐานสมรรถนะผู้เรียน

  2. ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพตามฐานสมรรถนะ และมีคุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และทักษะการสื่อสาร

    ภาษาสากล อย่างมีคุณภาพ

4.  สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5.  ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

     มีประสิทธิภาพ 

6.  ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา

    อย่างเข้มแข็ง

          กลยุทธ์ (Strategy)

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ

  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

  3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเชิงรุก 

          4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

สมรรถนะสำคัญ (Core Competency)         

1. การพัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน   

 2. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ     

  3. บริการชุมชนและสังคมค่านิยม (Core Value)

      มุ่งความสำเร็จ  เสียสละเพื่อส่วนรวม 

        มุ่งความสำเร็จ  : Aim for success

       เสียสละเพื่อส่วนรวม  : Sacrifice for public

     

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

      ทำงานเป็นทีม


ปรัชญา “เป็นคนดี  มีปัญญา  ก้าวหน้าสู่สากล” 


อัตลักษณ์ “สุภาพนอบน้อม”


นวัตกรรม LPK Role MODEL 

 

 

Comments