สรุปข้อมูลนักเรียนสำหรับจัดทำ CAR1


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 10
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 11
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 12

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 12  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13    

Comments