ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

โพสต์6 มี.ค. 2562 18:42โดยณัฐพร สิงห์มณี


PISA ครั้งที่ 4

โพสต์31 ม.ค. 2562 00:52โดยณัฐพร สิงห์มณี


ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 ต.ค. 2561 01:00โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2561 01:08 ]

ดาวน์โหลด ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์1 พ.ค. 2561 11:29โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 01:16 โดย พิทยา พรหมปัญญา ]


เอกสารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์28 มี.ค. 2561 20:20โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 20:21 ]


ตารางบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 มี.ค. 2561 20:22โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 20:01 โดย องอาจ เกตะวันดี ]

ดาวน์โหลดตารางบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

**คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล**
ไฟล์มาตรฐานที่ 1
 1. บันทึกรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา ในส่วนหัวของแผ่นงานแต่ละแผ่น, กรอกข้อมูลห้องเรียน และ กิจกรรม/เครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้ประเมิน
 2. การประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 1 แบ่งออกเป็น มาตรฐานย่อย 2 หัวข้อ ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. ในการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ และการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 5 ตัวบ่งชี้
  ซึ่งตัวบ่งชี้บางข้อจะมีตัวบ่งชี้ย่อย ให้บันทึกข้อมูลในแผ่นที่เป็นตัวบ่งชี้ย่อย แล้วโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติ
 4. สอบถามรายละเอียดการบันทึกข้อมูล แจ้งปัญหา หรือข้อบกพร่องของโปรแกรม ที่ ครูองอาจ เกตะวันดี 
  • โทร.0810538088
  • Line ID : ok8088
  • FB : www.facebook.com/ok8088

 
การบันทึกข้อมูลในารางบันบันทึกข้อมูล มาตรฐาน 3
 1. บันทึกข้อมูลในส่วนหัวตารางให้ครบถ้วน
 2. บันทึกข้อมูลการประเมินในช่องสีขาวโดยคลิกเลือกจากรายการ
 3. บันทึกข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน/อ้างอิง


เกียรติบัตร-งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

โพสต์11 พ.ย. 2560 10:42โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2560 10:43 ]

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

1-10 of 21