ครูที่ปรึกษา
ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องบันทึกข้อมูลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสติปัญญา ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้คุณครูท่านอื่น ๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเขียนรายงาน CAR1 ได้ โดยให้ Login ด้วยบัญชีอีเมล์ของโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียน (ศึกษารายละเอียดรายการวิเคราะห์พฤติกรรม...[คลิก])

Ĉ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
27 ก.ค. 2564 05:55
Ĉ
องอาจ เกตะวันดี,
1 ส.ค. 2564 01:10
Ĉ
องอาจ เกตะวันดี,
1 ส.ค. 2564 01:10