ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดทำรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
โดยเรียงลำดับรายชื่อและแยกตามห้องเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
8 พ.ค. 2562 02:16
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
8 พ.ค. 2562 02:16