ประกาศงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:41โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศงานแนะแนว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รอบ Portfolio สมัครที่งานแนะแนว ดังนี้

   ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560

   ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 25 มกราคม 2560

หลักฐานการสมัคร

1.       ใบสมัครของ ม.ราชภัฎเลย

2.  แบบสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงาน                                                                                                                                                      ( *หมายเหตุรับได้ที่งานแนะแนว )

3.       ใบ ปพ.1 เกรด 4 ภาคเรียน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

5.       รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 รูป

6.       เงินค่าสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ *แฟ้มสะสมผลงานให้นำไปยื่นในชั้นสอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาและสาธารณ

สุขศาสตร์รับรอง 2 โควตาใช้คะแนน  GAT,PAT คะแนน O-NET คะแนน GPA แล้วแต่คณะ/สาขาวิชา

กำหนดซึ่งจะรับสมัคร 12-28 ก.พ. 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
25 ก.ย. 2560 02:41
Comments