ตรวจสอบผลการเรียน


นักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://gpa.loeipit.ac.th
โดยใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน
และรหัสผ่านเป็น วว/ดด/ปปปป เกิด

นักเรียน ชั้น ม.2, ม.3 ม.5 และ ม.6 สามารถตรวจสอบผลการเรียน
(ปพ.1) ได้จาก http://gpa.loeipit.ac.th/pp1

** นักเรียนที่จะพิมพ์ใบสอบแก้ตัว แนะนำให้เปิดเว็บไซต์ด้วย IE หรือ Firefox **

ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
  1. พิมพ์ใบคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียน http://gpa.loeipit.ac.th
  2. ดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา ระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2559
  3. นำใบคำร้องที่มีผลการสอบแก้ตัวเรียบร้อยแล้ว ส่งที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559