สนับสนุนการเรียนการสอน

นางมยุณี สีดากุลฤทธิ์
หัวหน้างานแนะแนว

นายชาติชาย  พิมพ์ศรี

นางสาวจริยา  พรหมรักษา


นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล
นางสมพักตร์ เชื้อบุญมี
หัวหน้างานพยาบาล
นางพิศเพลิน มณีวรรณ
หัวหน้างานห้องสมุด