สนับสนุนการเรียนการสอน

นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
งานแนะแนว

นางสาวจริยา  พรหมรักษา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล
งานแนะแนว


นางพิศเพลิน มณีวรรณ
หัวหน้างานห้องสมุด