สนับสนุนการเรียนการสอน

นางมยุณี สีดากุลฤทธิ์
หัวหน้างานแนะแนว

นายชาติชาย  พิมพ์ศรี

นางดุจฤดี อ้วนคำ
นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล
นางสมพักตร์ เชื้อบุญมี

นางพิศเพลิน มณีวรรณ