การงานอาชีพ


นายธีรวัชร  สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเย็นจิต คำครู
นายสมศักดิ์  แสงสว่าง

นายวัชระ สิงห์สถิตย์

นางสาวประพิณ สันติวรากร

นางอภิญญา บุญโท
นายสุวัฒน์  คงขุนทด