การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายองอาจ  เกตะวันดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสายพิณ ศรีสมจักร์

นางจิราพร กัปโก

นายวัชระ สิงห์สถิตย์

นางสาวประพิณ สันติวรากร

นางเย็นจิต คำครู

นายธีรวัชร สุรินทร์

นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นายสมศักดิ์ แสงสว่าง

นางอภิญญา บุญโท

นายสหรัฐ เต็มวงษ์

นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ

นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา

นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย

นายกีรติ มูลเมือง

นางสาวณัฐพร สิงห์มณี

นางสาวปูริตา จั่นทอง


นายจุลดิศ  คำหว่าน


นายพิทยา พรหมปัญญา