การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายองอาจ  เกตะวันดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเย็นจิต คำครู
นางจิราพร กัปโก

นายวัชระ สิงห์สถิตย์

นางสาวประพิณ สันติวรากร

นางอภิญญา บุญโท
นายธีรวัชร สุรินทร์

นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นายสมศักดิ์ แสงสว่าง

นางมัลลิกา  ทุมจันดา
นายกีรติ มูลเมือง

นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ

นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา

นายจุลดิศ  คำหว่าน
นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
นางสาวปูริตา จั่นทอง
นายพิทยา พรหมปัญญา