การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายองอาจ  เกตะวันดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเย็นจิต คำครู
นายธีรวัชร สุรินทร์
นายวัชระ สิงห์สถิตย์

นางสาวประพิณ สันติวรากร

นางอภิญญา บุญโท
นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ
นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นายสมศักดิ์ แสงสว่าง

นางมัลลิกา  ทุมจันดา
นายกีรติ มูลเมือง

นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา

นายจุลดิศ  คำหว่าน
นายสุวัฒน์ คงขุนทด
นางสาวปูริตา จั่นทอง
นายพิทยา พรหมปัญญา