ภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช สิงห์สถิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางเพ็ญแข  จันทนา

นางปภาวี  คำปัญโญ
นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ

นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์
นางจิราพร  ยะคำป้อ
นางสิริจรรยา  ราชแข็ง

นางน้ำริน  รัตนสีหา

นางจิตรลดา รามศิริ 
นางศศิธร เดชไทย
นางสาวรัตนา อินทจันทร์

นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม
นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข

นางสาว
ศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง
นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ
นางสาวชลิดา ศิริพงศ์
นางสาวดวงสุดา  สุปมา

นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ
นายพีรกร 
สิงห์ชัย
นางสาวชมพูนุช อมรรัตนพงศ์

นางสาวกรรณิการ์ สีแดง 

นางศุภมาส โสวรรณา


นางสาวปิ่นกมล สิงห์สถิตย์


นางสาวเพชรรัตน์ อ้วนโฮม
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Fernando  P.Causapin

Miss Tianming Qiu


Mr.John Paul Lindog Montes
Mr. Jayvee Paul Tuazon

Ms. Jocelyn P. Decapia

Mr.Ralph B.Decapia

Mr. Benjo M.Murillo  

Ms. Angela Khita Banisa

June Caneda Ortiz