ภาษาต่างประเทศ


นางปิยนุช สิงห์สถิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชมพิชชา  ตรีรัตนธำรง

นางเพ็ญแข  จันทนา

นางปภาวี  คำปัญโญ

นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ

นางจิราพร  ยะคำป้อ
นางสิริจรรยา  ราชแข็ง

นางน้ำริน  รัตนสีหา

นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์

นางสาวปริศนา  บุญประสพ
นางสาวรัตนา อินทจันทร์

นางจิตรลดา รามศิริ 

นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข

นางสาว
 
ศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง
นายปนิก  สิทธิ

นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม

นางสาวดวงสุดา  สุปมา

นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ
นางศศิธร เดชไทย
นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ

นายพีรกร สิงห์ชัยนางสาว
ชมพูนุช อมรรัตนพงศ์
นางสาวกรรณิการ์ สีแดง 

นางสาวชลิดา ศิริพงศ์

ครูชาวต่างชาติ

Mr. Fernando  P.Causapin

Mr.Roldan Desamito Mercado


Mr.John Paul Lindog Montes
Mr. Jayvee Paul Tuazon

Ms. Jocelyn P. Decapia

Mr.Ralph B.Decapia

Mr. Benjo M.Murillo  

 Mr. Gener Mendigo Crebillo