ภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช สิงห์สถิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางจิตรลดา  รามศิริ
หัวหน้าโครงการ EP


นางนงค์นุช  พุทธมาตย์

นางเพ็ญแข  จันทนา

นางปภาวี  คำปัญโญ

นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ

นางชมพิชชา  ตรีรัตนธำรง

นางสิริจรรยา  ราชแข็ง

นางน้ำริน  รัตนสีหา

นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์

นางจิราพร  ยะคำป้อ

นางสาวรัตนา อินทจันทร์

นายพีรกร สิงห์ชัย

นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข

นางสาวปริศนา  บุญประสพ

นายปนิก  สิทธิ

นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม

นางสาวดวงสุดา  สุปมา

นางสาว
ศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง

นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์

นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ

นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ


ครูชาวต่างชาติ

Mr. Fernando  P.Causapin

Ms. Hida Bisona Sama

Mr. Roland Giba Babila

Mr. Jayvee Paul B. Yuazon

Ms. Jocelyn Tuliao Pekkraso

Mr. Ralph Baloran Decapia

Mr.Fondzeyuf Elvis Berinyuy

Mr.Gener Mendigo Crebillo