ภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช สิงห์สถิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางนงค์นุช  พุทธมาตย์

นางเพ็ญแข  จันทนา

นางปภาวี  คำปัญโญ

นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ

นางชมพิชชา  ตรีรัตนธำรง

นางสิริจรรยา  ราชแข็ง

นางน้ำริน  รัตนสีหา

นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์

นางจิราพร  ยะคำป้อ

นางสาวรัตนา อินทจันทร์

นางจิตรลดา รามศิริ 

นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข

นางสาวปริศนา  บุญประสพ

นายปนิก  สิทธิ

นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม

นางสาวดวงสุดา  สุปมา

นางสาว
ศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง

นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์

นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ

นายพีรกร สิงห์ชัย
นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญนางศศิธร เดชไทย 


ครูชาวต่างชาติ

Mr. Fernando  P.Causapin

Mr.Roldan Desamito Mercado


Mr. Roldan D. Mercado

Mr. Jayvee Paul Tuazon

Ms. Jocelyn P. Decapia

Mr.Ralph B.Decapia

Mr. Benjo M. Murill  

 Mr. Gener Mendigo Crebillo

Mr.John Paul Lindog Montes