ภาษาต่างประเทศ

นางปิยนุช สิงห์สถิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางชมพิชชา  ตรีรัตนธำรง

นางเพ็ญแข  จันทนา

นางปภาวี  คำปัญโญ

นางศกุนตลา  เอื้อประเสริฐ

นางจิราพร  ยะคำป้อ
นางสิริจรรยา  ราชแข็ง

นางน้ำริน  รัตนสีหา

นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์

นางสาวปริศนา  บุญประสพ
นางสาวรัตนา อินทจันทร์

นางจิตรลดา รามศิริ 

นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข

นางสาว
ศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง
นางศศิธร เดชไทย
นางสาวพนิดา  แซ่ลิ้ม

นางสาวดวงสุดา  สุปมา

นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ
นางสาวชลิดา ศิริพงศ์
นางสาวสุกัญญา ราชเจริญ

นายพีรกร สิงห์ชัย
นางสาวชมพูนุช อมรรัตนพงศ์
นางสาวกรรณิการ์ สีแดง 
นางศุภมาส  โสวรรณานายศราวุธ  พ่อพันสายครูชาวต่างชาติ

Mr. Fernando  P.Causapin

Mr.Marlon Pastor Espenocilla


Mr.John Paul Lindog Montes
Mr. Jayvee Paul Tuazon

Ms. Jocelyn P. Decapia

Mr.Ralph B.Decapia

Mr. Benjo M.Murillo  

Ms. Angela Khita Banisa