ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   นางสาวอรทัย  แก้วมณีวัฒน์ 
 
นางวัชรี  ชินชัยพงษ์
 
นางโฉมสุภางค์  ถมกระจ่าง 
นางสาวสมจิตร ทิพรส
 
 
 
นางยุพาพร  พรมศิลา 
นางธวัลรัตน์  สิงห์เทพ
 

นางสาวอัญชลีรัตน์  ศรีวงษา 
นางอนงค์นาฏ  ครุนันท์
 
นายคุ้มครอง  บุญช่วย  
นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์
 
 
 
  
ว่าที่ ร.ต.อภิเบศร์ รักษางาม  
นางสาวณัฐณิชา จำปาอ่อน 
 
 
 
นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก
นางสาวชญานี แก้วกัลยา
               นางสาวรติพร ดรอินทร์
นายพงศ์พล บุญโท 


นางสาวอรุณี  เขาราช


นางสาวจินดา เชื้อวงษ์