สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุทธินันท์  วงษ์วชิรโชติ

นางชุติมา บรรเทาทุกข์

นางสุวรรณา  มูลเมือง
นายจารุวร  สาระทัศนานันท์

นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์

นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์


นางสาววรนาฏ  สอนพรหม

นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์

นางสุมนฑา  เจียมสงวน

นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ

นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร์

นางสาวสุไพรี  กองมณี

นางสาวจิรัฐิติกาล  มะเรืองศรี

นางศุภมาส ไชยปะ

นายทองม้วน ลีกอก

นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู

ว่าที่ ร.ต. อาวุธ  ดวงดาวพารัมย์

นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์

นางการะเกษ คงขุนทด

นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์

นายธนกฤต จันทร์อ้วน