สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุทธินันท์  วงษ์วชิรโชติ

นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
นางสุวรรณา  มูลเมือง
นายจารุวร  สาระทัศนานันท์

         นางสุมนฑา  เจียมสงวน
นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์


นางสาววรนาฏ  สอนพรหม

นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์

            นางศุภมาส ไชยปะ
นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ

นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร์

นางสาวสุไพรี  กองมณี

 ว่าที่ ร.ต. อาวุธ  ดวงดาวพารัมย์ 
       นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์
นายทองม้วน ลีกอก

นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู

นายจันทร์หล้า นิวงษา 

          นายธนกฤต จันทร์อ้วน
นางการะเกษ คงขุนทด

นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์

นางระมัด ไขหินตั้ง