สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุมนฑา  เจียมสงวน
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์

นางศุภมาส ไชยปะ
นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ
นางสาววรนาฏ  สอนพรหม


นางสาวสุไพรี  กองมณี
นายทองม้วน ลีกอก
นางระมัด ไขหินตั้ง
นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร์


นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู
 ว่าที่ ร.ต. อาวุธ  ดวงดาวพารัมย์ 
นายธนกฤต  จันทร์อ้วน
นางการะเกษ  คงขุนทด
นางอุทุมพร  คูณเมือง


นายนรินทร  คูณเมือง
นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์
นางสาวนิราวัลย์  เชื้อบุญมี