สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุมนฑา  เจียมสงวน
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
นางสุวรรณา  มูลเมือง
นายจารุวร  สาระทัศนานันท์

นางศุภมาส ไชยปะ
นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์


นางสาววรนาฏ  สอนพรหม

นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์

นายทองม้วน ลีกอก
นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ

นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร์

นางสาวสุไพรี  กองมณี

 ว่าที่ ร.ต. อาวุธ  ดวงดาวพารัมย์ 
       นายฉัตรชัย  โบราณรัตน์
นายจันทร์หล้า นิวงษา 
นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู

นางระมัด ไขหินตั้ง
          นายธนกฤต จันทร์อ้วน
นางการะเกษ คงขุนทด

นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์

 
นายทองหล่อ ก้อมมณี