ศิลปะ

นายสถิต วิเศษสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพัชรี จันทร์ดาบุญ

นายประวิตร บุญประคอง
นางอสาวดี วิเศษสัตย์
นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง

นางสาวแก้วกานดา สุขจ้อย

นางเบญญาภา ทุมสงคราม

นางสาวเพชรรัตน์ ภูธรศรี

นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา

นายณัฐพงศ์ สอนสุภาพ