สุขศึกษา พลศึกษา

นายชัยเวช สุวรรณวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายสุรินทร์ คำครู

นายจีรพรรณ ดาขัน
นายสมชาย โสภารักษ์

นางดวงจันทร์ อาจศัตรู

นายกำชัย บุตระมี
นายคธาวุฒิ สารมะโน

นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์