สุขศึกษา พลศึกษา

นายชัยเวช สุวรรณวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายสุรินทร์ คำครู

นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์

นายสมชาย โสภารักษ์

นางดวงจันทร์ อาจศัตรู

นายจีรพรรณ ดาขัน

นายคธาวุฒิ สารมะโน

นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์

นายกำชัย บุตระมี