สุขศึกษา พลศึกษา

นายชัยเวช สุวรรณวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายคธาวุฒิ สารมะโน
นายจีรพรรณ ดาขัน
นายสมชาย โสภารักษ์

นางดวงจันทร์ อาจศัตรู

นายกำชัย บุตระมี
นางพรทิพษ์  ใจวงค์

นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์

นายณัฐพงศ์ บุญมีวิเศษ