วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรชัย กัลป์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางอุทุมพร สาระทัศนานันท์
นางณิชารีย์ ชมเชย
ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฎฐพล ตันมิ่ง

นางจิภาดา ดวงท้าวเศษ
นางสาวปรียาดา เพชรเวียง
นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี
นายไชยา โคตรพัฒน์


นางสาวอุไร พรมมาวัน
นางศิริพร พิมพ์ศรี
นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย
นางนงลักษณ์ ศิริหล้า
นายสุริยา พิมพ์ศรี

นายภูสิทธิ์ จันทนา
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางรจนา พากระจ่าง

นางจรัญญา เพชรเพ็ง

นายภัทร สุขผุย
นางขวัญชนก บุญประคอง
นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ
นางกรรณิกา อินพินิจ

นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์
นายพัสกร กมลรัตน์
นางสาวพรวดี พรมเดช
นายศุภชัย โพธิ์ล้อม

นางสาวจันทร์สุดา แสงโสดา
นายธนากร กองกูล
นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ
นางสาวนภาพร คำเชียง

นายสันติชัย ปีทาลาด

นายรพี พรมดี
ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตติกร   จันทนา

นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นายองอาจ  เกตะวันดี
นางสาวเสาวลักษณ์  กัลยา

นางสาวนิรันรัตน์  สุภาษิ
นางมัลลิกา  ทุมจันดา
นายกีรติ  มูลเมือง
นางสาวณัฐพร  สิงห์มณี
นางสาวปูริตา  จั่นทอง
นายจุลดิศ  คำหว่าน
นายชานนท์ นาหัวนิน
นายพิทยา  พรหมปัญญา