วิทยาศาสตร์

นายสุรชัย กัลป์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์

นางธนัชชา รามศิริ

ว่าที่ พ.ต.ดร.ณัฎฐพล ตันมิ่ง

นางจรินยา นาหัวนิน

 
นางอุทุมพร สาระทัศนานันท์

นางณิชารีย์ ชมเชย

นายไชยา โคตรพัฒน์

นางจิภาดา ดวงท้าวเศษ

นางสาวปรียาดา เพชรเวียง

นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี

นางสาวอุไร พรมมาวัน

นายสุริยา พิมพ์ศรี

นางศิริพร พิมพ์ศรี

นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย

นางรจนา พากระจ่าง

นางจรัญญา เพชรเพ็ง

นายภัทร สุขผุย
นายภูสิทธิ์ จันทนา

นางนงลักษณ์ ศิริหล้า
นางกรรณิกา อินพินิจ

นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางสาวพรวดี พรมเดช
นายณรงค์ชัย บุตรวัง

นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ
นายศุภชัย โพธิ์ล้อม
นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ
นางสาวนภาพร คำเชียง

นายพัสกร กมลรัตน์
นายธนากร กองกูล
นางขวัญชนก บุญประคอง