คณิตศาสตร์

นายเจษฎา อินพินิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัญญารัตน์ พุทธิมา
นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์
นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์

นางสาวพัชนี พินธุวัน
นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์
นางสาวจีระนันท์ สาพรหม
นางปริยามญชุ์ สรรพการ
นายวัชระ น้อยมี
นางพัชรี มูลเมือง
นางสาวชุตมันต์ จินตเมธาพรพงศ์
นางรัตนาภรณ์ พลชา
นางณัฏฐนิชา จำปาอ่อน
นางมยุรีย์พร  ขันติยู
นางสาวศรศนันญจ์ บุษย์เชียงทอง

นางสุนันท์ ปัสสา

นางสาวปภัสสร  แก้วพิลารมย์
นายศักรินทร์ ขูรีรัง
นางสาวอนุพร วิชามล
นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี

         
         นางสาวภัคภิร
มย์  เหล่าอรรคะ
             นางสาวสุมาลี ไกลเมือง