คณิตศาสตร์

นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัญญารัตน์ พุทธิมา
นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์
นางเพ็ญศิริ พสิษฐ์เนาวกุล

นางรุจิรา ลือเดชนางสาวจีระนันท์ สาพรหม
นางเพชรรัช รัดมาน

นางสาวพัชนี พินธุวัน

นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์
นางสาวชุติมันต์ จินตเมธาพรพงศ์
นางรัตนาภรณ์ พลชา

นายวัชระ น้อยมี

นางปริยามญชุ์ สรรพการ
นางพัชรี มูลเมือง
นางสาวรัชฎาพร เชียงทอง

นายเจษฎา อินพินิจ

นางมยุรีย์พร ขันติยู
นางณัฏฐนิชา จำปาอ่อน
นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี

นางสุนันท์ ปัสสา

นางสาวประภัสสร  แก้วพิลารมณ์
นางสาวอนุพร วิชามล
นางสาวปิยพรรณ สุโขยะชัย
นางสาวอภิญญา พิทักเกชา