ผู้บริหาร


    

นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม

  
                   นายนิกร สุรนาทชยานันท์ 
          รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป