ผู้บริหาร

 
นายวิชัย ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
 
นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ