ผู้บริหาร


นายธวัช  มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัวแวว โคตรนรินทร์ 
  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ 


 
นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                   นายนิกร สุรนาทชยานันท์ 
          รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป