ผู้บริหาร


นายธวัช  มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัวแวว โคตรนรินทร์ 
  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ 


 
นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นายจารุวร  สาระทัศนานันท์ 
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
  นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป