ผู้บริหาร

 
นายวิชัย ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
 
นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิกร สุรนาทชยานันท์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป