รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์โดยมนตรี เจดีย์

โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม

รองผู้อำนวยการ นายบัวแวว โคตรนรินทร์ อบรมเรื่องระเบียบในการเข้าแถวในช่วงเทศกาลสอบกลางภาค - ปลายภาค

โพสต์โดยมนตรี เจดีย์

รองผู้อำนวยการ นายบัวแวว โคตรนรินทร์ อบรมเรื่องระเบียบในการเข้าแถวในช่วงเทศกาลสอบกลางภาค - ปลายภาค

ศึกษาดูงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:13โดยพิทยา พรหมปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลยพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองผักก้าม เทศบาล 5 และโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารจามจุรี ห้องธนาคารโรงเรียน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีสวนสนามเทิดเกียรติ ครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาส เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐

โพสต์20 ก.ย. 2560 09:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม พิธีสวนสนามเทิดเกียรติ ครูฝึก และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาส เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "ถอดบทเรียน ๙ แบบอย่างที่ภาคภมิใจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์15 ก.ย. 2560 09:36โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2560 07:54 ]

นายพรชัย ถมกระจ่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "ถอดบทเรียน ๙ แบบอย่างที่ภาคภมิใจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๑  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๒ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๓   คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ ๐๔

ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) สู่สถานศึกษา

โพสต์12 ก.ย. 2560 08:12โดยพิทยา พรหมปัญญา

นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) สู่สถานศึกษา 1. นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. 29
2. นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม 29 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Science Lab Operation สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ชั้น ม. 1- 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

โพสต์12 ก.ย. 2560 01:13โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 01:14 ]

กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Science Lab Operation สำหรับนักเรียนโครงการ English Program ชั้น ม. 1- 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

โพสต์12 ก.ย. 2560 00:19โดยพิทยา พรหมปัญญา

นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 1-30  สิงหาคม  2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย และตัวแทนจังหวัดเลยเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ผลการแข่งขันตามโครงการ Thailand Go Green ข้อหัว “เมืองไทยไร้ขยะ”บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด มหาชน

โพสต์11 ก.ย. 2560 23:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 06:43 ]

ผลการแข่งขันตามโครงการ  Thailand  Go Green

ข้อหัว “เมืองไทยไร้ขยะ”บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด  มหาชน

โรงเรียนเลยพิทยาคมส่งเข้าแข่งขัน  6  ประเภท  มีผลการแข่งขันดังนี้   

รางวัลระดับประเทศ

1.รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับประเทศ   

    กิจกรรม  TED  Talks เมืองไทยไร้ขยะ

1.   นางสาวนิชานาถ  ดวงศรี    มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

      2. นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ   มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

3. เด็กชายพงศพล   คำมา            มัธยมศึกษาปีที่ 4/11     

2.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับประเทศ

กิจกรรม  Clip รณรงค์เมืองไทยไร้ขยะ

     1. นายจตุรเทพ กองเขียว        จบแล้ว                  

     2. นายวชิรเวช นังตะลา          จบแล้ว     

     3. นายธนาวิทย์ วงษ์ลา          จบแล้ว    

     4. นายธนภัทร เสริฐศรี           จบแล้ว    

     5. นายพรเทพ  จันทร์เพ็ญ       จบแล้ว  

ครูที่ปรึกษา  1.  นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง  เป็นผู้รับ

 

รางวัลระดับภาค                

3.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค

กิจกรรมขยายความรู้  ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่  ฉลาดใช้  โรงเรียนไทยไร้ขยะ

 1.นางสาวมิรา เวทย์จรัส       มัธยมศึกษาปีที่  5/6               

2. นายสหัสวรรษ  สมศรีนวล    มัธยมศึกษาปีที่  5/5     

3. นางสาวจิรภิญญา  ไชยแสง     มัธยมศึกษาปีที่  5/9                

4. นางสาวณิชกมล  คำประสิทธิ์   มัธยมศึกษาปีที่ 6/2                

5.นางสาวศรีสุนทร  แสงทวี        มัธยมศึกษาปีที่  5/9

       6. นางสาวนริศรา  สิงห์เดช       มัธยมศึกษาปีที่  5/5 

4.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค

  กิจกรรมนิทรรศการรณรงค์  เมืองไทยไร้ขยะ

1.     นางสาวชนิตา  นันทะ         มัธยมศึกษาปีที่  5/6

2.     นางสาววิภาพร  วังคีรี        มัธยมศึกษาปีที่  5/9

3.     นางสาวสุพัตตรา ถมปัทม์         มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

4.     นางสาวเอื้ออารี บุญจันทร์   มัธยมศึกษาปีที่  5/4

5 รางวัลเหรียญทองแดง   ระดับภูมิภาค

    กิจกรรมสุดยอดครอบครัว  3R

1.    เด็กชายระพิพัฒน์    สีโสพล     มัธยมศึกษาปีที่ 2/10                

6.ได้เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม  การแยกขยะ

1.    นางสาวณัฏฐณิชา โคตรวงษา   มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

2.   นางสาวธิดารัตน์      วงศ์ลา         มัธยมศึกษาปีที่ 5/9  

           ครูผู้ร่วมโครงการ

1.  นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์                                                

2.  นางอนงค์นาฏ  วราเสฏฐานนน์    

       3.  นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง

       4.  นายสุรชัย  กัลป์ชัย

       5. นางนงลักษณ์ ศิริหล้า

       6.  นางเย็นจิต  คำครู 

       7.  นางสารภี  เหลืองสุวรรณ        

       8.  นางสาวสุพรพรรณ   สาระทัศนานันท์

9. นางอุทุมพร   สาระทัศนานันท์

       10.  นายภูสิทธิ์  จันทะนา                               

   11.  นางสาวอัจฉราพร  กัณหาอาจ            

      12. นายองอาจ  เกตะวันดี

      13.นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ

       14. นางสาวนิรันรัตน์  สุภาษิ         

       15.นางจารุวรรณ  โพธิ์ชัย

       16.นางจิภาดา  ดวงท้าวเศษ

       17.นายศุภชัย  โพธิ์ล้อม 

       18.นายนัฐวุฒิ  อาจสมบาล

       19.นางสาวชญานิษฐ์  สืบผาง

       20. นางสาวพรวดี  พรมเดช

       21. นางจรินยา  นาหัวนิน      คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

แนะนำคุณครูมาบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 21:58โดยพิทยา พรหมปัญญา

แนะนำคุณครูมาบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 คุณครู รพีพร ดอนอินทร์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 610