การตอบปัญหาออนไลน์
  1. ต้องใช้อีเมล์ของโรงเรียนเท่านั้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมตอบปัญหาได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. หากตอบปัญหาถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
  4. นักเรียนต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เนื่องจากจะนำชื่อไปพิมพ์เกียรติบัตรระบบอัตโนมัติ