นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นำเสนอผลงาน ณ สสวท.

โพสต์21 ม.ค. 2559 09:39โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 09:40 ]
ในวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 
นายอริญชย์ ตรงสันติพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SC) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในการเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists; ICYS) ครั้งที่ 23 ณ เมืองคูซ นาโปกา ประเทศโรมาเนีย โดยได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
โดยได้นำเสนอโครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง "อริญชย์ เกรดเดอร์" : ระบบตรวจผลลัพธ์โปรแกรมภาษา C/C++ แบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย (A.R.I.N. Grader System: The Development of the Automatic Result Inspector via Network) ซึ่งเป็นผลงานของ นายอริญชย์ ตรงสันติพงศ์ และ นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล โดยมี นายองอาจ เกตะวันดี เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
21 ม.ค. 2559 09:39