มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2565

โพสต์1 พ.ย. 2565 00:57โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2565 01:56 ]
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเลยพิทยาคม โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 
1 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชายอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการนราธิป  เจียมสงวน เกียรติบัตร
โล่เกียรติคุณ
2 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการ สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รองผู้อำนวยการนราธิป  เจียมสงวน เกียรติบัตร
3 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ระดับดี”ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
(คุณครูกฤศนรัตน์  พุทธเสน รับมอบ) เกียรติบัตร
ถ้วยเกียรติยศ
4 รางวัลโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการ สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ โรงเรียนเลยพิทยาคม
(คุณครูสุมนฑา  เจียมสงวน รับมอบ) โล่เกียรติคุณ
5 รางวัลขยายเครือข่ายระดับจังหวัด กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัด โรงเรียนเลยพิทยาคม
(คุณครูอาวุธ  ดวงดาวพารัมย์ รับมอบ) โล่เกียรติคุณ
6 รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน คุณครูทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์ เกียรติบัตร
โล่เกียรติคุณ
มหกรรมวิชาการคนคุณภาพเฟ้นหาคนดีคนเก่ง “เด็กดี ตามสมรรถนะผู้เรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 “50 ปี ทรงคุณค่า งามสง่า เลยพิทยาคม”

1. การแข่งขันวัดทักษะความสามารถทางสังคมศึกษา ม.1 - ม.6 
2. การประกวดมารยาทไทย คนงาม นามเลยพิทย์ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6)
3. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6)
4. การแข่งขัน LPK 2022 : ASEAN Quizz ม.ต้น (ม.1-3) และ ม.ปลาย (ม.4-6)
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่


Comments