การประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 พ.ค. 2559 02:55โดยพิทยา พรหมปัญญา
การประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ "ห้องเรียนเข้มแข็ง" ด้วยวินัยเชิงบวก
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559
ณ อาคาร 25 ปีโรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments