การประชุมปฏิบัติการอ่านรายงาน OBECQA (Consensus)

โพสต์8 ส.ค. 2560 20:51โดยพิทยา พรหมปัญญา
การประชุมปฏิบัติการอ่านรายงาน OBECQA (Consensus) โรงเรียนมาตราฐานสู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการการตรวจประเมิน ภาค 5 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (Cluster 10)
คณะกรรมการตรวจประเมิน ภาค 5 ชุดที่ 1
1.นายชอบ ธาระมนต์
2.นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
3.นายปรีดา ลำมะนา
4.นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
5.นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี
6.นางสุกัญญา ไชยสิรินทร์
คณะกรรมการตรวจประเมิน ภาค 5 ชุดที่ 2
1.นายธวัช มูลเมือง
2.นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
3.นายลิขิต เพชรผล
4.นายชัลวาล สงวนศักดิ์
5.นายรังสรรค์ ศึกรักษา
6.นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments