การประชุมทบทวนความเข้าใจการเขียนรายงาน SAR กลุมสาระรวมทั้งครูที่เขียนรายงาน SAR ฝ่ายและการรวบรวม ข้อมูล หลักฐาน

โพสต์21 มี.ค. 2560 20:01โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประชุมทบทวนความเข้าใจการเขียนรายงาน SAR กลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้งครูที่เขียนรายงาน SAR ฝ่ายและการรวบรวม ข้อมูล หลักฐาน วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
Comments