การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561

โพสต์15 ม.ค. 2562 08:02โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายธวัช มูลเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โครงงานคุณธรรม ระดับจังหวัด เนื่องจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมโดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จัดโดย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่า โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับ
Comments