การประกวดร้องเพลงตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"

โพสต์2 ก.พ. 2559 06:52โดยพิทยา พรหมปัญญา
การประกวดร้องเพลงตามโครงการ"เมืองสะอาด  คนในชาติมีสุข"
ในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยประจำปี  ๒๕๕๙
ระดับมัธยม อุดมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
Comments