การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 08:17โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม  ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวพัชมล ราวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  2. นางสาวชนิดา กันทะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  3. นางสาวจันฐริกา คําเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  4. นางสาวฐิตินันท์ ศรีหะสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  5. นางสาววรัญญา ราชโยธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  6. นางสาวจีระนันท์ รามศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 การนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีคุณครูศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิ, คุณครูขัวญฤทัย ทองอินทร์  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดําเนินการฝึกซ้อมนักเรียนจนประสบความสำเร็จ นำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ มาสู่โรงเรียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments