การประเมินเพื่อมีวิทยฐานะ ชำนาญการ ครูเลยพิทยาคม

โพสต์27 ก.ย. 2560 00:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 00:19 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ทำ การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ เป็นครูเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการ  นายธวัช   มูลเมือง  เป็นประธานการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอัจฉราพร  กัณหาอาจ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2. นายศิวัชญ์    ราชพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีคณะกรรมการการประเมินมีดังนี้  1. นายธวัช   มูลเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  2.นายวิชัย   ปุรัน   ผู้อำนวยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  3.นางสุภาลักษณ์   วิไลวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  4.นางสุกัญญา  เกษดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments