การสอบดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามสอบทดลองเครื่องมือ

โพสต์18 มิ.ย. 2559 20:27โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 20:56 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นกลุ่มทดลองในการดำเนินการปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามสอบเครื่อมือประเมิณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ความตรง ความเที่ยง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
[คลิกดูภาพบรรยากาศ]
Comments