การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “สะเต็มศึกษา(STEM Education) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)”

โพสต์9 ก.ค. 2559 04:35โดยพิทยา พรหมปัญญา
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “สะเต็มศึกษา(STEM Education) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 01 คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 02

Comments