การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบูรณาการและการเขียน Best ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:52โดยไม่ทราบผู้ใช้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบูรณาการและการเขียน Best ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในโรงเรียนเลยพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่จะต้องมีการขยายผลลงสู่การปฏิบัติทั้งระบบของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมกับ สพฐ.และการเขียนนำเสนอข้อมูลที่โรงเรียนได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลให้กับคณะครูที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสาระ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒะรรมจำนวน 35 คน ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
[คลิกดูภาพบรรยากาศ]
Comments