การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย

โพสต์26 ส.ค. 2560 09:56โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู้สถานศึกษาและศูนย์วิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์วิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยมี ดร.สมเจษฎ์  ศรีสมจักร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community)  วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments