โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกิจกรรมยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย และการประชุมปฏิบัติการจักการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.0 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์8 ก.ย. 2561 20:29โดยพิทยา พรหมปัญญา
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลกิจกรรมยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย และการประชุมปฏิบัติการจักการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.0 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments