ขยายความรู้ สู่ชุมชน โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"

โพสต์10 ธ.ค. 2559 07:37โดยพิทยา พรหมปัญญา
    ขยายความรู้ สู่ชุมชน
โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐-๐๘๓๐แกนนำกลุ่มขยายความรู้และTEDtalk โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ" ได้ให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป.ลย.1 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
บริเวณใต้อาคารปีติมหาการุญ โดยมีการขยายความรู้สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ ผลกระทบของขยะ โดยเสนอนำหลัก 3R และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการทรัพยากรขยะ เพื่อเป้าหมายในการลดอุณหภูมิโลก 2 องศา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments