ขยายความรู้ สู่ชุมชน ท.เลย.๕ โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"

โพสต์19 ธ.ค. 2559 02:43โดยพิทยา พรหมปัญญา
ขยายความรู้ สู่ชุมชน
โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"
โดยเมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐-๐๘๓๐
แกนนำกลุ่มขยายความรู้และTEDtalk โครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"
ได้ให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านหนองผักก้าม) เทศบาลเมืองเลย
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ
โดยมีการขยายความรู้สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ ผลกระทบของขยะ
โดยเสนอนำหลัก 3R และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการทรัพยากรขยะ เพื่อเป้าหมายในการลดอุณหภูมิโลก 2 องศา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments