ขยายความรู้ สู่เลยพิทย์

โพสต์13 ธ.ค. 2559 23:58โดยพิทยา พรหมปัญญา
ขยายความรู้ สู่เลยพิทย์

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้มีการจัดกิจกรรมการพูดเร้าพลัง (TEDtalk)
และการขยายความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ในโครงการThailand Go Green "เมืองไทยไร้ขยะ"
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนเลยพิทยาคม
ถึงปัญหาขยะ ผลกระทบของขยะ โดยเสนอนำหลัก 3R
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการทรัพยากรขยะ เพื่อเป้าหมาย
ในการลดอุณหภูมิโลก ๒ องศา
ณ หอประชุม ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments