lpkgenius2562

แสดง 55 รายการ
ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อฐานLink ภาพกิจกรรม
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อฐานLink ภาพกิจกรรม
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. ราชา (คำ) ศัพท์ https://photos.app.goo.gl/mdT5beipdURP7Arq8 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. เซียมซีเซียนอ่าน https://photos.app.goo.gl/JKLRFRicwEcAdwKd8 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. หมอภาษา https://photos.app.goo.gl/PfgKyS6DASwyjszz6 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. รู้ภาษาไทยรักษ์ภาษาถิ่น https://photos.app.goo.gl/fLVt9bvZkxuEtS4V9 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. โซโดกุ https://photos.app.goo.gl/XL5tyGJ4BEcFbZ598 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. เกมคณิตศาสตร์ https://photos.app.goo.gl/Ym6maDU2Vjus14fQA 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. คลินิกหมอคำนวณ https://photos.app.goo.gl/pSvt9Wss3VEgKP1D7 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. คณิตคิดสนุก https://photos.app.goo.gl/8NazJMifwTrxjenr9 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  5. A-MATH https://photos.app.goo.gl/eteg6SNXRRCroem56 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. ห้องเรียนสีเขียว https://photos.app.goo.gl/GFpggFDkYj3Q3nUd8 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. Science Kahoot https://photos.app.goo.gl/o6mCWFjCv1ydzDkg7 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. Funny Science https://photos.app.goo.gl/PZAMWBaHPuYawSjG6 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. สะเต็มศึกษา https://photos.app.goo.gl/owebUE5iyXiCZEa97 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. ตามรอยพ่อ https://photos.app.goo.gl/pbDj3D1UqAkgePaCA 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. ตามฮอยอีสาน https://photos.app.goo.gl/hykEtn9yLraYs7Pf7 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. เลยพิทย์จิตอาสา https://photos.app.goo.gl/hkYDQXT8oCNearcV9 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. อาเซียนศึกษา https://photos.app.goo.gl/LpvrbS4FyCajrZSG7 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. Let’s Kahoot https://photos.app.goo.gl/fjN6GnSLTGK49Lqh6 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. Let’s go abroad https://photos.app.goo.gl/dqJWworfJZkBYc118 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. Funny Riddle Games https://photos.app.goo.gl/Acto3VCc9kJPMNvb7 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. Movie Lovers  https://photos.app.goo.gl/NyQB8dgjZ3P9JRA5A 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  5. หนึ่งในใต้หล้า  https://photos.app.goo.gl/c4vjCcBfWYmzHcer9 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. ตอบปัญหา ICT ม. ต้น https://photos.app.goo.gl/aFAA3Gafa8in5PRV7 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. ตอบปัญหา ICT ม. ปลาย https://photos.app.goo.gl/RBxPBZndhQHW3xu98 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. คีย์บอร์ดหรรษา https://photos.app.goo.gl/Au9yd6vDBQ5AuMnR7 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. AR หรรษา https://photos.app.goo.gl/uuG5xM8k4o6zdJCLA 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  5. เกมคอมพิวเตอร์มหาสนุก https://photos.app.goo.gl/7Y9Syj5rhJQYdLKC6 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  6. ธนาคารโรงเรียน https://photos.app.goo.gl/J12aLUX2kfrDn9Xe9 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  7. นิทรรศการงานช่าง งานเกษตร https://photos.app.goo.gl/Z5MhpS9mXDaKjg1S7 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. อย.น้อยรู้ทันสุขภาพ https://photos.app.goo.gl/NSnMTD5zfRVvpzmE7 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. ลูกเต๋าแสนกลลดโรค NCDs https://photos.app.goo.gl/SCf35YjSJXVQMGUt6 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. เลยพิทย์เจ้าลมกรด https://photos.app.goo.gl/WyHockhUfx967dMG6 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. เรียนไปโดดไปหัวใจแข็งแรง https://photos.app.goo.gl/YSq5RnbbrtakwJhE6 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  5. ยอดนักเดาะ https://photos.app.goo.gl/aEJeCLZ5qoz5uLtu7 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  6. กระโดดให้ไกล ไปให้สุด https://photos.app.goo.gl/zqXJtALfeYX6sAYYA 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  1. Play Doh แป้งปั้น https://photos.app.goo.gl/PWgZhJNvdb2FQF7v7 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  2. Key ซิมซาลาบิน https://photos.app.goo.gl/6aHD7mBU8uo7t4MCA 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  3. มัดย้อมมัดใจ มัดถั่งมัด https://photos.app.goo.gl/P7k6Lm4juZy9sy2V6 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  4. ก็มาสิคะ จะมัวแต่ส่อง จะมองเฮ็ดหยัง  https://photos.app.goo.gl/HLTuqmnuduSbfoui8 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)  5. วงล้อนาฏศิลป์หรรษา https://photos.app.goo.gl/UuDqDaH6h3jMK97Y6 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน)   6. I can see your voice https://photos.app.goo.gl/p6k1FwHYHiCz5nfs9 
การประกวดชุด Recycle การประกวดชุด Recycle https://photos.app.goo.gl/4zpNZJUzEuu138a79 
การประกวดวงดนตรี LPK Music Award 2019 LPK Music Award 2019 https://photos.app.goo.gl/q7h7XcwBm1t2MVfU6 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.กิจกรรมตอบปัญหา “แฟนพันธุ์แท้ 8 กลุ่มสาระฯ”  https://photos.app.goo.gl/76gVc2becawv35X49 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.กิจกรรมแนะแนว นิทรรศการอาชีพ https://photos.app.goo.gl/5CeNKMHwPzFkGh949 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ วงโยธวาทิต (M.P.M.) https://photos.app.goo.gl/jfL3KgaiwGeEjSNL6 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ นักสืบคณิตศาสตร์ https://photos.app.goo.gl/uXoHnY5g7fiNtrka6 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ อักษรนำคำตอบ https://photos.app.goo.gl/oVHosuhHpM7mBjkHA 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ L.P.K Singing Studio https://photos.app.goo.gl/1okdR14B53EhjMcs7 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ เลยพิทย์รักภาษาถิ่น https://photos.app.goo.gl/mumx2fdNWfGv2TLQ7 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ Anime Comic  https://photos.app.goo.gl/3jbWPXd5YgDFeU7y7 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ ลานหน้าห้องวงโยธวาทิต https://photos.app.goo.gl/QH2mRgyszLegdfFr6 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ Story Telling https://photos.app.goo.gl/Qc1fPixDMooyPEeu8 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 1.ฐานเด็กดี มีคุณภาพ 4 ตัวเลขใน 5 นาที https://photos.app.goo.gl/8g6i55Y3kfmFZbQ99 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) ตลาดเลาะเลยพิทย์ ตลาดเลาะเลยพิทย์ https://photos.app.goo.gl/iWsqfkkzHRXmamtL7 
แสดง 55 รายการ
Comments