มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์10 ก.พ. 2560 02:11โดยพิทยา พรหมปัญญา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และมีการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อ
"การบริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ " วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments