มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 "เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์10 ม.ค. 2561 20:10โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 "เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   1. กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech ) ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงภิศสิรี  เพ็งมีศรี   2. กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เด็กชายสหรัฐ  ชัยจันทึก  เด็กชายวันชัยพัฒน์  ชำนิกุล  เด็กหญิงนิจเนตร  พลเดช  เด็กชายณฐกร  จุตะโน  เด็กชายวิศวภัทร์  วิจิตรจันทร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  1.กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)  ระดับชั้น ม.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  นายอมรเชษฐ์  ภูวเดชธันยกานต์   2.กิจกรรมการแข่งขัน (Multi Skills Competition ) ระดับชั้น ม.4-6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  นางสาวธนพรพรรษ์  พุทธทองศรี  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments