แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558

โพสต์3 ม.ค. 2560 19:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
วันที่ 4 มกราคม 2560
1. น.ส.ชรินทร สุวรรณสิงห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์
2. น.ส.พิมพ์ศิริ นาหิรัญ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
3. น.ส.ชีต้า มโย ทัน คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4. นายสุริยพงศ์ เหลืองสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5. น.ส.ภัณฑิรา วิสุทธิเมธีกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
6. น.ส.ปานวาด ลือเดช คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
7. น.ส.สิริกร เปรื่องธรรมกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
8. น.ส.นันทัชพร คำอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา ม.ขอนแก่น
9. นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. นายบุรพรรษ ยศวิลัย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
11. น.ส.ธนาภา วันสืบ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ ม.ธรรมศาสตร์
12. น.ส.กัญญารัตน์ ศรีมงคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
13. น.ส.ฐาปนีย์ ลีลาภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments