นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ ๑-๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์23 พ.ย. 2559 22:19โดยพิทยา พรหมปัญญา
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นตัวจริง จำนวย ๓ ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
วิชา ดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. เด็กหญิงนันทนา เพชรพนมพันธ์ นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นตัวจริง
วิชา ดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. เด็กหญิงวนัทปรียา หงษ์คง นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นตัวจริง
๒. เด็กหญิงเอธิติ รักษาราษฎร์ นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นตัวจริง
มีนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวย ๒ ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
วิชา ดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. เด็กหญิงนันทนา เพชรพนมพันธ์ นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นตัวจริง
วิชา ดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. เด็กหญิงวนัทปรียา หงษ์คง นักเรียนชั้น ม. ๓/๑๐ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นตัวจริง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments