พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์6 พ.ย. 2560 20:20โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพืี้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าเสาธง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments