พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ทีเด็ด)

โพสต์14 ก.พ. 2560 21:50โดยพิทยา พรหมปัญญา
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ทีเด็ด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

ที่

ชื่อ-สกุล

วิชาวิทยาศาสตร์

1.

ด.ญ. ธัญจิรา    พิริยะนิติ

2.

ด.ญ. ศิรินันท์  ทันมา

3.

ด.ญ.พรหมพร  ทองเพชร

วิชาคณิตศาสตร์

1.

ด.ญ. กมลชนก   ทองยา

2.

ด.ญ. ญาณภัทร  แสนประสิทธิ์

3.

ด.ญ. วนัทปรียา หงส์คง

4.

ด.ญ.นันทนา  เพชรพนมพันนุ์

5.

ด.ช. ชาญวิชญุ์  กมลรัตน์

6.

ด.ช. วรฤทธิ์ พันธ์มุก

ครูผู้ร่วมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

1.

นายสุรชัย  กัลป์ชัย

2.

นางอรุณี  ปิยรังสิยานนท์


Comments