พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โพสต์14 ก.พ. 2560 21:42โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 21:43 ]
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชื่อ-สกุล

ครูผู้ควบคุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน

ม.1-3

เข้าร่วมการเข่งขันอันดับที่ 21

 

1.นายดลธรรม  สุนทองห้าว

2.นายพงศพล   คำมา

 

นายภูสิทธิ์  จันทนา

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

 

 

เข้าร่วมการแข่งขันอันดับที่ 23

 

 

1.ด.ช.ภูริณัฐ  เจนร่วมจิต

2.ด.ญ. วนัทปรียา  หงส์คง

3.ด.ญ.ศิรินนท์   ทันมา

 

 

1.นางสาวอัจฉราพร    กันหาอาจ

2.นางสาวปรียาดา  เพชรเวียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6

 

เหรียญเงินอับดับที่ 9

 

 

นายบารมีคุณ   เพ็งธรรม

 

 

นายศิวัชญุ์   ราชพัฒน์

2.การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6

เหรียญเงินอันดับที่ 33

 

 

 

 

1.นางสาวกัญญารัตน์ ฉลวยแสง

2.นางสาวธัญญาลักษณ์  พรหมรักษา

3.นางสาวบัณยดา บุบผาดา

1.นายวัชระ   น้อยมี

2.นายศิวัชญุ์ ราชพัฒน์

 

 

 

3.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม gsp ม.1-3

 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับภาค)

เข้าร่วมการแข่งขันที่ 11

(ระดับประเทศ)

 

 

1.ด.ญ.จิดาภา วงศ์ศิลา

2.ด.ญงชวัลลักษณ์  แก้วอาสา

 

1.นางสาวรัชฎาพร  เชียงทอง

2.นายเจษฎา   อินพินิจ

 

Comments