ผลการแข่งขันตามโครงการ Thailand Go Green ข้อหัว “เมืองไทยไร้ขยะ”บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด มหาชน

โพสต์11 ก.ย. 2560 23:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 06:43 ]
ผลการแข่งขันตามโครงการ  Thailand  Go Green

ข้อหัว “เมืองไทยไร้ขยะ”บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด  มหาชน

โรงเรียนเลยพิทยาคมส่งเข้าแข่งขัน  6  ประเภท  มีผลการแข่งขันดังนี้   

รางวัลระดับประเทศ

1.รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับประเทศ   

    กิจกรรม  TED  Talks เมืองไทยไร้ขยะ

1.   นางสาวนิชานาถ  ดวงศรี    มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

      2. นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ   มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

3. เด็กชายพงศพล   คำมา            มัธยมศึกษาปีที่ 4/11     

2.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับประเทศ

กิจกรรม  Clip รณรงค์เมืองไทยไร้ขยะ

     1. นายจตุรเทพ กองเขียว        จบแล้ว                  

     2. นายวชิรเวช นังตะลา          จบแล้ว     

     3. นายธนาวิทย์ วงษ์ลา          จบแล้ว    

     4. นายธนภัทร เสริฐศรี           จบแล้ว    

     5. นายพรเทพ  จันทร์เพ็ญ       จบแล้ว  

ครูที่ปรึกษา  1.  นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง  เป็นผู้รับ

 

รางวัลระดับภาค                

3.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค

กิจกรรมขยายความรู้  ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่  ฉลาดใช้  โรงเรียนไทยไร้ขยะ

 1.นางสาวมิรา เวทย์จรัส       มัธยมศึกษาปีที่  5/6               

2. นายสหัสวรรษ  สมศรีนวล    มัธยมศึกษาปีที่  5/5     

3. นางสาวจิรภิญญา  ไชยแสง     มัธยมศึกษาปีที่  5/9                

4. นางสาวณิชกมล  คำประสิทธิ์   มัธยมศึกษาปีที่ 6/2                

5.นางสาวศรีสุนทร  แสงทวี        มัธยมศึกษาปีที่  5/9

       6. นางสาวนริศรา  สิงห์เดช       มัธยมศึกษาปีที่  5/5 

4.รางวัลเหรียญเงิน  ระดับภูมิภาค

  กิจกรรมนิทรรศการรณรงค์  เมืองไทยไร้ขยะ

1.     นางสาวชนิตา  นันทะ         มัธยมศึกษาปีที่  5/6

2.     นางสาววิภาพร  วังคีรี        มัธยมศึกษาปีที่  5/9

3.     นางสาวสุพัตตรา ถมปัทม์         มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

4.     นางสาวเอื้ออารี บุญจันทร์   มัธยมศึกษาปีที่  5/4

5 รางวัลเหรียญทองแดง   ระดับภูมิภาค

    กิจกรรมสุดยอดครอบครัว  3R

1.    เด็กชายระพิพัฒน์    สีโสพล     มัธยมศึกษาปีที่ 2/10                

6.ได้เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม  การแยกขยะ

1.    นางสาวณัฏฐณิชา โคตรวงษา   มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

2.   นางสาวธิดารัตน์      วงศ์ลา         มัธยมศึกษาปีที่ 5/9  

           ครูผู้ร่วมโครงการ

1.  นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์                                                

2.  นางอนงค์นาฏ  วราเสฏฐานนน์    

       3.  นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง

       4.  นายสุรชัย  กัลป์ชัย

       5. นางนงลักษณ์ ศิริหล้า

       6.  นางเย็นจิต  คำครู 

       7.  นางสารภี  เหลืองสุวรรณ        

       8.  นางสาวสุพรพรรณ   สาระทัศนานันท์

9. นางอุทุมพร   สาระทัศนานันท์

       10.  นายภูสิทธิ์  จันทะนา                               

   11.  นางสาวอัจฉราพร  กัณหาอาจ            

      12. นายองอาจ  เกตะวันดี

      13.นายพิชญากรณ์  เหล่าอรรคะ

       14. นางสาวนิรันรัตน์  สุภาษิ         

       15.นางจารุวรรณ  โพธิ์ชัย

       16.นางจิภาดา  ดวงท้าวเศษ

       17.นายศุภชัย  โพธิ์ล้อม 

       18.นายนัฐวุฒิ  อาจสมบาล

       19.นางสาวชญานิษฐ์  สืบผาง

       20. นางสาวพรวดี  พรมเดช

       21. นางจรินยา  นาหัวนิน      คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

Comments